Thursday, February 17, 2011

ni zai nali???

Wǒ zhēn de hěn xǐhuan nǐ. Dàn nǐ bù guānxīn zhè yīdiǎn. Nǐ zài nǎlǐ? Wǒ xiǎng nǐ. Wǒ zhēn de hěn xiǎngniàn nǐ. Wǒ yīnggāi zěnme bàn? Wǒ zài nǎlǐ kěyǐ zhǎodào nǐ ne?
Měi tiān wǒ nèixīn de gǎnshòu yǔ wǒ wúyì. Qǐng zhǎo wǒ wúlùn shēn chǔ hé de. Bùguǎn nǐ shì shuí zhǎo wǒ, qǐng jǐnkuài.
Tā shānghài le zhème duō. Qǐng kuài yīdiǎn. Bàituō, wǒ qiú nǐ le....

No comments:

Post a Comment